Miniklubbs kjøpsbetingelser

Sist oppdatert: den 15. januar 2012.

Disse kjøpsbetingelsene gjelder kjøp og bruk av tjenester på Miniklubb. Vi aksepterer kun ordrer og bruk av tjenesten hvis du har akseptert våre kjøpsbetingelser.

1. OMFANG

Adgangen til www.miniklubb.no omfatter adgang og bruksrett til det innholdet og den informasjonen som finnes i spillet og på www.miniklubb.no. I forbindelse med videreutvikling vil innholdet og funksjonene i spillet og på hjemmesiden fortløpende kunne endres uten varsel.

2. GRATIS PRØVEPERIODE

Som ny bruker på www.miniklubb.no kan du prøve Miniklubb gratis i 7 døgn etter at du har opprettet en Miniklubb-konto. Når som helst i den gratis prøveperioden kan du melde deg ut, og det vil derved ikke bli krevd betaling fra deg.

3. BETALING FOR ABONNEMENTSPERIODEN

Som bruker av Miniklubb kan du velge mellom å betale hver måned eller hvert halvår. Før betalingen gjennomføres har du full angrerett. Når betalingen er registrert løper abonnementet til det sies opp og det er ikke lenger angrerett på kjøpet. Ved utløpet av abonnementsperioden blir neste periode automatisk betalt og kunden mottar en kvittering på e-post. Eventuelle prisstigninger kan ikke skje med tilbakevirkende kraft.

Alle abonnementer vil bli fornyet alltid med en måned til løpende virkelig verdi. Dersom kundens kortnummer er ikke lenger gyldig på tidspunktet for fornyelse(f.eks dersom kunden har et nytt kortnummer) slik at fornyelse ikke vil oppstå, og kunden vil bli informert via e-post. Fornyelse kan senere bli gjort avabonnement å kjøpe igjen med ønsket hastighet.

4. ANGRERETT

Bruken av Miniklubb er en immateriell rettighet som sidestilles med en tjenesteytelse. Dermed bortfaller angreretten i det øyeblikket kunden kan bruke produktet.

5. PRISER

Alle priser på Miniklubbs abonnementer er oppgitt i norske kroner (NOK) inkl. moms.

6. ENDRING AV PRISER OG KJØPSBETINGELSER

De prisene og kjøpsbetingelsene som til enhver tid gjelder framgår på Miniklubbs hjemmeside.

7. OPPSIGELSE

Du sier opp abonnementet ved å logge deg inn i Foreldreområdet og klikke på "Stopp automatisk betaling". Ved oppsigelse kan evt. resterende spilledager naturligvis brukes inntil de utløper. Miniklubb lagrer kundens kontoopplysninger slik at abonnementet, hvis kunden måtte ønske å gjenoppta det, enkelt kan forlenges ved å kjøpe et nytt abonnement.

8. SIKKERHET VEDR. BETALINGSKORT

Miniklubb benytter e-Pay som betalingsmodul for bankkort og andre kredittkort. Systemet er godkjent av PBS (www.pbs.dk) og benytter SSL-kryptering (Secure Socket Layer).

9. PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Alle de opplysningene som du gir oss er fortrolige og vil på ingen måte bli misbrukt eller gitt videre til en tredjepart. Miniklubb behandler opplysningene i samsvar med persondataloven. De brukes utelukkende til det formålet at du kan gjennomføre et hurtig og effektivt kjøp hos oss. I Miniklubb oppbevarer vi din e-postadresse i et kundekartotek. Ifølge regnskapsloven har vi plikt til å oppbevare kjøpsinformasjon i minimum 5 år. Vi videregir eller videreselger ikke disse opplysningene til noen tredjepart. Vi bruker din e-postadresse til å sende deg kvitteringer og annen korrespondanse forbundet med gjennomføringen av kjøp på hjemmesiden, viktig informasjon om ditt abonnement, samt til å sende deg nyhetsbrev og oppdateringer av spillet hvis du har gitt samtykke til dette. Læringsresultatene fra Miniklubb blir fortløpende innhentet og lagres i et fortrolig register. Denne informasjonen brukes ikke til videresalg eller andre kommersielle formål.

10. TEKNISKE FORHOLD

Kunden har ansvar og risiko for egne PC-er, programmer, nettverksløsninger, samt annet nødvendig utstyr som kreves for å få adgang til hjemmesiden www.miniklubb.no og spillet Miniklubb. Miniklubb-spillet er utviklet med Flash Media Plugin og blir avspilt i en Flash-spiller. Divine ApS er ikke ansvarlig for at spillet er kompatibelt med eventuelle endringer i kundens systemprogrammer, nettverk mv. Miniklubb er optimert til Firefox versjon 3, Chrome, samt Internet Explorer 8. Divine ApS påtar seg intet ansvar for bruk av spillet i andre nettlesere enn disse. Divine ApS bestreber seg på å tilby et fullt ut funksjonsdyktig spill året rundt og til alle døgnets tider. På grunn av vedlikehold eller andre tekniske forhold kan det imidlertid forekomme driftsforstyrrelser. Har du spørsmål av teknisk karakter, ber vi deg kontakte oss på admin@miniklubb.no

11. KUNDENS MISLIGHOLD

Hvis du som kunde misligholder dine forpliktelser, kan adgangsavtalen heves med umiddelbar virkning.

12. ANSVARSBEGRENSNING

Miniklubb er ikke ansvarlig for følgeskader, direkte eller indirekte tap som følge av kundens eller brukerens bruk av adgangen til hjemmesiden www.miniklubb.no eller spillet Miniklubb.

13. FORCE MAJEURE

Enhver ordre mottas under forbehold av force majeure, herunder krig, borgeroppstand, naturkatastrofer, streik, lockout, sviktende forsyninger, brann, skader på Divine ApS' bygninger, import/eksportforbud eller enhver annen begivenhet som hindrer eller begrenser Divine ApS' muligheter til å levere den avtalte ytelsen. I tilfelle av force majeure har Divine ApS valget mellom å heve kjøpet eller deler av det eller å levere den avtalte varen så snart hindringen for normal levering er bortfalt. Hvis det er snakk om en force majeure-situasjon er Divine ApS dessuten uten ansvar overfor kjøperen som følge av den manglende leveringen.

14. FORBEHOLD

Divine ApS tar forbehold for trykk- og prisfeil, samt pris-, moms- og avgiftsendringer. Divine ApS er ikke ansvarlig for avbrudd av eller sviktende tilgang til hjemmesiden, strømbrudd eller brudd på internettforbindelsen, hærverk på systemet (både fysisk, så vel som datavirus og hacking), misbruk av personopplysninger eller andre forhold og omstendigheter som er utenfor Miniklubbs kontroll. Det er gjort store anstrengelser for ikke å lage begrensninger i kundens mulighet for å benytte produktet. Likevel kan det ikke garanteres at kunden kan benytte produktet på alt utstyr som kunden måtte være i besittelse av. Dette omfatter bl.a. enkelte smarttelefoner og tablet-enheter som ikke støtter Flash Media Plugin.

15. OPPHAVSRETT

Miniklubb er et registrert varemerke som tilhører Divine ApS. Divine ApS står bak alt innhold på www.miniklubb.no og spillet Miniklubb. Intet på denne siden kan kopieres uten tillatelse fra Divine ApS. Tekst og annet materiale, herunder programmering og koder, er beskyttet av loven om opphavsrett. Alle rettigheter tilhører Divine ApS.

16. KLAGER OG REKLAMASJONER

Såfremt det er feil i produktet, oppfordrer vi deg om å sende en skriftlig reklamasjon til Divine ApS. Reklamasjonsretten er 2 år fra ordredato. Retten til å reklamere på en beskadiget fil eller en fil beheftet med feil er begrenset av de skadene (herunder sletting), som eventuelle viruser måtte påføre de filene som er lastet ned fra Miniklubb. Hvis du ønsker å reklamere, kan du henvende deg til:


Divine ApS
Nørregade 7B
1165 København K
Danmark

Telefon: +45 29 82 84 71 (Mellom 10-12 alle hverdager)
E-post: admin@miniklubb.no
Bedriftens registreringsnummer: 32668097

17. TVISTER

Hvis det oppstår uenighet mellom kunden og Divine ApS som ikke kan løses i minnelighet, skal den avgjøres i byretten etter dansk rett.